Alternatives to Python

Code any program in exponentially shorter form

Alternatives to Python